Projekty
Úvodní stránka

Památník zajateckého tábora

Na území dnešního libereckého Ostašova byl v době první světové války zajatecký tábor. Dnešní liberečané o tom většinou nemají ani potuchy a to bychom brzy rádi změnili.

V táboře tehdy žilo na 50.000 zejména ruských a italských zajatců. Tolik obyvatel měl tehdy Liberec, bylo to město ve městě. Tábor byl ve třech čtvrtích na ploše asi 80 hektarů. Byly tam stovky domů, dílny, zajatci chovali domácí zvířectvo, vydávali si noviny a měli i vlastní peníze. Přesto jich zde řada nalezla svou smrt.

Projekt Památníku zajateckého tábora navrhl architekt David Vávra, který je známý z Divadla Sklep a také jako zábavný průvodce televizním cyklem Šumná města. Památníku bude dominovat kruhová Kaple smíření se čtyřmi kříži, po jednom na každé světové straně. Východ má symbolizovat ruské zajatce, jih italské, západ rakouské věznitele a sever má patřit Čechům, kteří z tábora propouštěli poslední vězně v roce 1919. Kaple by zároveň měla být vyhlídkovou věží pro turisty. Tím, jak budou procházet za skleněnými kříži, budou vytvářet iluzi prchajících postav, a tím nám naplňují minulé odešlé životy.

Kromě samotné Kaple smíření s rozhlednou by v areálu nemělo chybět muzeum umístěné do repliky původních vězeňských baráků, restaurace a společenské centrum, kde se počítá s aktivitami nejen společenskými, ale také s dovednostmími a brannými.Hornická naučná stezka

Projekt Hornické naučné stezky navazuje na hlavní myšlenku ARCHY 13 ve spolupráci s Lesy ČR a to podporovat znalost dějin města a kraje, ve kterém žijeme a podporovat znalost řemesla jako takového. Svůj záměr jsme stvrdili už v loňském roce vytvořením stálé expozice v budově historické radnice s názvem „Zapomenuté dějiny města Liberce“, které byly hlavní motivací pro vznik ARCHY 13. Nechceme ovšem usnout na vavřínech úspěšné expozice, a tak se zrodil smělý nápad na vybudování Hornické naučné stezky „Ještědský hřbet“.

V 16. století se na Liberecku nejvíce dolovalo oblastech Karlov, Kryštofovo Údolí, Machnín a Panenská Hůrka. O tom, že na těchto místech tak mocně kvetlo toto řemeslo, se dnes opravdu málo ví. Stezka bude lemována čtrnácti informačními panely a doplněna dobovými dřevěnými replikami hornických mechanismů v měřítku 1:1. Bude tedy možné si vše osahat a vyzkoušet, takže naučná stezka nemá pouze učit, ale také bavit. A to dospělé i děti. Při výrobě těchto replik chceme částečně použít skutečné metody spojování, jaké se využívali v 16. století tedy osedlání a čepování s kolíky.

Vybudování stezky bude probíhat ve dvou etapách. V první etapě, která je plánována na začátek července 2015, budou umístěny na stezku naučné tabule. V druhé etapě, která bude technologicky náročnější, budou nainstalovány dobové herní prvky v podobě hornických replik přibližně na konci druhého pololetí letošního roku.Expozice na zámku Svijany

 Na chátrajícím zámku Svijany, jehož založení se datuje k roku 1567, vznikne muzeum s unikátní expozicí z doby bronzové. Zámek před dvěma lety zakoupil pivovar Svijany, který se rozhodl vytvořit ze zámku společenské a kulturní centrum. Od letošního jara probíhá na zámku první etapa kompletní rekonstrukce a veřejnosti bude zpřístupněn v polovině roku 2016. Od počátku zde bude k vidění trvalá expozice archeologických nálezů z doby bronzové, které pocházejí z okolí obce Svijany z Příšovic.

Na přípravě celé jedinečné expozice se podílí i obecně prospěšná společnost ARCHA 13. Z hlediska archeologie se jedná o naprostou senzaci, protože na zámku ve Svijanech představí největší nález pohřebiště tohoto typu v severních Čechách za posledních 50 let. Pro svůj mimořádný význam bylo naleziště dokonce vyhlášeno archeologickou kulturní památkou. „Základem expozice budou nálezy z průzkumu naleziště „Na Cecilce“ v Příšovicích, kde nám svědectví vydalo 90 hrobů, ze kterých jsme zachránili téměř 700 kusů nádob a jejich torz. Nyní stále objevujeme i další cenné předměty při archeologickém průzkumu přímo na zámku Svijany. Tyto nové objevy do výstavní expozice samozřejmě také zahrneme,“ říká archeolog Brestovanský. Ten, spolu s členy obecně prospěšné společnosti ARCHA 13, která si klade za cíl podporovat a chránit historické památky všeho druhu, přizval do spolupráce i architekta, člena divadla Sklep a spoluautora televizního cyklu Šumných měst Davida Vávru. „David Vávra má neskutečný cit pro ducha věcí, a tak jsem ho požádal, aby historické expozice pomohl vizuálně ztvárnit“, dodal Brestovanský.Přednášky

ARCHA 13 ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou pořádá řadu tématických historických přednášek zacílených přímo na historii města Liberce a celého libereckého kraje, ve kterém žijeme. Opírá se o nové archeologické poznatky a genetické testy, přináší je formou zajímavého povídání v kooperaci s archeology, badateli, historiky, spisovateli, genetiky nebo vojáky. Přednášky jsou určeny pro širokou veřejnost se zájmem o historii nebo pro žáky základních škol, kterým netradiční formou a ukázkou artefaktů přibližujeme dějiny. Ten, kdo nezná dějiny, nemůže se vyvarovat stejných chyb, jaké dělali naši předci.

Vstup na přednášky je volnýLegiovlak

Pořádný kus opravdové historie dorazil do Liberce po kolejích na konci května 2015. Liberec byl totiž zahrnut do trasy zrekonstruovaného legendárního legiovlaku, který byl přistaven na vlakovém nádraží v Liberci. Jsme velice hrdí, že jsme jako obecně prospěšná společnost ARCHA 13 napomohla příjezdu Legiovlaku do Liberce a podpořili jsme tak Československou obci legionářskou v její misi po celé České republice, která bude trvat až do roku 2020.

Autorem projektu, který má šířit povědomí veřejnosti o zásluhách našich legionářů během první světové války, je právě Československá obec legionářská. Ta, chce spolu s partnery projektu Legie 100, mezi které patří i liberecká ARCHA 13, názorně žákům škol a zájemcům z řad veřejnosti předvést, jak vypadal vlak, ve kterém naši vojáci žili a bojovali. Na diváky bude čekat vagon těpluška, jenž byl obytným vagónem až pro patnáct legionářů, vůz polní pošty, zdravotní vůz, obrněný štábní, zabezpečovací a plošinový.

Legiovlak, jak se mu dnes říká, byl v období 1918 – 1920 takovými pojízdnými kasárnami. Přepravoval československé legionáře, kteří se dobrovolně hlásili do carské armády bojovat proti rakousko-uherskému utlačovateli a německým vojákům. Brázdili transsibiřskou magistrálu a postupně dobili všechna velká sibiřská města. Po válce se legionáři těšili velké úctě od všech občanů nově vzniklého Československého státu pro svou velkou odvahu a hrdinství. Obojí prokazovali i při druhé světové válce, kdy řada z nich pracovala v odboji proti nacismu. Dnes se na ně zapomíná a tomu chceme všichni zabránit.   


Bitva u Liberce 1757

ARCHA 13 o.p.s. v rámci projektu nazvaného "Bitva u Liberce 1757 - zprostředkování informací a vzdělávání".

Schlacht bei Reichenberg 1757 - Informationsvermittlung und Bildung Projekt představuje dosud téměř neznámou událost prvního celosvětového konfliktu - bitvu u Liberce v roce 1757 a Sedmiletou válku (1756 - 1763) - včetně použití nejnovějších informací ze zpracování nejlépe prozkoumaného archeologického naleziště ve střední Evropě z tohoto období.

Das Projekt stellt das bisher fast unbekannte Ereignis des ersten weltweiten Konfliktes – die Schlacht bei Reichenberg im Jahr 1757 und den Siebenjährigen Krieg (1756 – 1763) – inklusive der Nutzung von neuesten Informationen von der Bearbeitung der, am besten erfassten Fundstelle in der Mitteleuropa aus dieser Zeit dar.

Projekt je zaměřen na několik dílčích cílů:

    zpřístupnění historického a kulturního dědictví v česko-saské příhraniční oblasti formou populárně naučných aktivit
    zapojení obyvatelstva a školní mládeže do aktivního poznávání vývoje historie regionu
    podpora místní a regionální identity
    podpora rozvoje udržitelného cestovního ruchu, která umožní zachování kulturního a historického dědictví i pro další generace

 

Teilziele orientiert:

    Erschließung der historischen und kulturellen Erbe im sächsisch-tschechischen Grenzgebiet in der Form von populär-wissenschaftlichen Aktivitäten
    Einbeziehung der Bevölkerung und der Schulkinder in das aktive Kennenlernen der Geschichte der Region
    Förderung der lokalen und regionalen Identität
    Förderung der Entwicklung vom nachhaltigen Tourismus, welche die Erhaltung der kulturellen und historischen Erbe auch für künftige Generationen ermöglicht


Výstupy projektu jsou:

    populárně naučná publikace s texty a fotografiemi v CZ a D -průvodce Sedmiletou válkou v Liberci a okolí v PL bude zveřejněna na internetu
    výroba a umístění 8 dvoujazyčných informačních tabulí v CZ/D s historicky významnými událostmi.


Zu Projektergebnissen zählen:

    populär-wissenschaftliche Publikation mit den Texten und Fotoaufnahmen in CZ und D – Führer durch den Siebenjährigen
    Krieg in Reichenberg und Umgebung, Auflage: 2x450 Stück
Dřevo součást života a krajiny

ARCHA 13 o.p.s. v rámci projektu nazvaného "Dřevo - součást života a krajiny"

 Holz - Teil des Lebens und der Landschaft

 

Cílem projektu "Dřevo - součást života a krajiny" je představit veřejnosti, dětem a mládeži dřevo jako snadno dostupný přírodní ekologický materiál, který lidé Široce využívají po celou dobu své historie. Zároveň bude prezentováno jako obnovitelný zdroj energie, jeden z druhů biomasy.

Das Ziel des Projektes ist, das Holz als ein einfach erschließbares natürliches ökologisches Material, welches die
Menschen breit in der ganzen Zeit ihrer Geschichte anwenden, der Öffentlichkeit, den Kindern und Jugendlichen vorzustellen. Gleichzeitig wird es als die erneuebare Energiequelle, eine von den Biomassearten präsentiert.


Obecným cílem je:
zlepšení informací o dřevu jako důležité surovině u cílových skupin projektu - veřejnost, děti, mládež

Das allgemeine Ziel ist:
Verbesserung von Informationen über Holz als wichtiger Rohstoff bei den Zielgruppen des Projektes – Öffentlichkeit, Kinder, Jugendliche

Výstupy projektu jsou:

    celodenní akce „Den dřeva" s interaktivními stanovišti pro dospělé i mládež
    dvoujazyčná informační putovní výstava v CZ/D
    populárně naučná publikace s texty a fotografiemi v CZ a D -„Dřevo ve stavbách od pravěku po současnost"

 

Zu Projektergebnissen zählen:

    populär-wissenschaftliche Publikation mit den Texten und Fotoaufnahmen in CZ und D "Holz in den Bauwerken von der Urzeit bis Gegenwart" - Führer durch die Anwendung des Holzes, Auflage: 2 x 400 Stück in CZ und D, 42 Seiten (in PL wird sie im Internet veröffentlicht)
    zweisprachige informative Wanderausstellung in CZ/D – 6 Banner
    ganztätige Veranstaltung „Tag des Holzes“ mit den interaktiven Stationen für die Erwachsenen, sowie KinderPŘILOŽENÉ SOUBORY KE STRÁNCE

Důležité informace

ARCHA 13 o.p.s.

Svárovská 82
460 10, Liberec 22

Kontakty

Jaromír Novák: +420 725 079 152
novak@archa13.cz

IČ: 22891161
č.ú.: 7654908001/5500

facebook: https://www.facebook.com/archa13ops/


Všechna práva vyhrazna pro ARCHA13.
Bez písemného souhlasu není možné použít jakýkoli materiál z těchto stránek.
ARCHA 2017